دکمه لوکات د رمیکسر دایناکورد

دکمه لوکات در میکسر

دکمه لوکات ( Lo Cut ) در میکسر های دایناکورد زیر ولوم گین ( Gain ) قرار دارد. این دکمه برای حذف صدا هایی با فرکانس پایین تر از 80 هرتز استفاده می‌شود…

ادامه مطلب