برند پری سونیوس

 

 

 

 

 

PreSonus StudioLive 64S Digital mixer
PreSonus StudioLive 32S Digital mixer
PreSonus StudioLive 32SX Digital mixer
PreSonus StudioLive 32SC Digital mixer
PreSonus StudioLive 32 Digital mixer
PreSonus StudioLive 24 Digital mixer