برند مایداس

MIDAS Pro1 TP Digital mixer
MIDAS Pro1 IP Digital mixer
MIDAS M32C Digital mixer
MIDAS M32 Live Digital mixer
MIDAS M32R Live Digital mixer