نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "انواع شبکه های کامپیوتری"

دسته بندی منطقی شبکه‌های کامپیوتری


 امروز قصد داریم در مورد دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری از نظر منطقی صحبت کنیم. شبکه‌های کامپیوتری از نظر منطقی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

دسته بندی جغرافیایی شبکه‌های کامپیوتری


در کل شبکه‌های کامپیوتری به دسته بندی‌های جغرافیایی و منطقی تقسیم بندی می‌شوند. البته برخی از افراد، شبکه‌های کامپیوتری را بر اساس توپولوژی‌های شبکه نیز دسته بندی می‌کنند.